Fiscaliteit


Het dubbelbelastingverdrag

Turkije heeft heffingsbevoegdheid over inkomsten verkregen uit onroerend goed gelegen op Turks grondgebied. Dit is op basis van het dubbelbelastingverdrag (Verdrag ter Voorkoming van dubbele belasting d.d. 06.04.1993) dat met België is afgesloten.

Het dubbelbelastingverdrag van 06.04.1993 voorziet in artikel 23; de vermijding van dubbele belasting in België. De in Turkije belastbare inkomsten zijn in België dus van belasting vrijgesteld. Deze inkomsten moeten echter wel aangegeven worden bij belastingopgave in België, aangezien zij wel als inkomsten meegenomen worden bij het bepalen van het tarief dat van toepassing is op de andere belastbare inkomsten van de belastingplichtige.

Een Belgische eigenaar van een Turkse woning moet zijn vermogen aangeven bij de fiscus maar mag vrijstelling vragen op basis van dit verdrag. Bij de verkoop van een woning is het verdragsartikel met betrekking tot vermogenswinsten van toepassing, waardoor de Belgische fiscus vrijstelling zal verlenen.

Tussen België en Turkije bestaat nog geen bilateraal verdrag inzake een ambtshalve meldingsplicht van de Turkse overheid, betreffende Belgisch bezit van onroerend goed.


Onroerend goed belasting (emlakvergisi)

Over onroerend goed in Turkije wordt belasting geheven, ongeacht of dit onroerend goed huurinkomsten opbrengt. Dit is de Turkse ‘emlakvergisi’ of onroerend goed belasting. De tarieven van deze belasting variëren tussen 0,1 – 0,3 % afhankelijk van het soort onroerend goed:

 • Woningen: 0,1 %
 • Andere gebouwen: 0,2%
 • Landbouwgronden: 0,1%
 • Onbebouwde grond (maar toegewezen voor de bouw): 0,3%

 • De onroerend goed belasting wordt ieder jaar bepaald op basis van de fiscale waarde van het vastgoed zoals vastgesteld door de gemeente/stad. Men moet zelf bij de gemeente een aanslagbiljet opvragen.


  Personen- of inkomstenbelasting (gelirvergisi)

  Bij verhuur van een woning wordt in Turkije belasting op huurinkomsten geheven. Concreet betekent dit dat u de bruto huurwaarde (zowel bij verhuur of geen verhuur) na aftrek van de buitenlandse belasting over dit inkomen dient aan te geven. Dit valt onder code 130 voor gebouwd onroerend goed en code 131 voor een niet gebouwd onroerend goed. In Turkije bestaat geen verplichting tot registratie van huurovereenkomsten.


  Pensioenen

  Indien men een Belgisch privé-pensioen ontvangt, wordt hierop belasting geheven in de woonplaatsstaat (art. 18 Dubbel belastingverdrag). Indien men een Belgisch overheidspensioen ontvangt, wordt hier in Turkije geen belasting over geheven, tenzij men de Turkse nationaliteit bezit (art.19 Dubbel belastingverdrag).


  Inkomsten uit arbeid

  Indien men inkomsten heeft uit arbeid of een onderneming in Turkije, wordt hier in Turkije belasting over geheven. Bij een uitkering van dividend door een Turkse Limited aan een Belgische aandeelhouder, gelden zowel voor particuliere personen als voor vennootschappen de volgende regels: De Turkse belastingdienst is verplicht 15% heffing in te houden op de dividend uitkering aan een Belgisch particulier of rechtspersoon, die in België woonachtig, of respectievelijk gezeteld is. Indien de fiscus in België hogere tarieven hanteert, zal deze op basis van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing de 15% in mindering moeten brengen.


  Vennootschapsbelasting (sirketinödeyecegivergi)

  Voor Turkse vennootschappen geldt over hun inkomen (uit onroerend goed) een belastingtarief van 20%.


  Meerwaarde bij verkoop van onroerend goed (gelirartisvergisi)

  Voor particulieren

  Als men binnen vijf jaar het huis verkoopt (binnen 4 jaar voor onroerend goed verkregen vóór 01.01.2007) zal men over de waardevermeerdering belasting moeten betalen. Bij het vaststellen van de waardevermeerdering gaat men uit van de belastbare basis: dit is het verschil tussen de Tapu-waarde van de aankoop en de Tapu-waarde van de verkoop van het onroerend goed. De vastgestelde meerwaarde is belast via een progressief inkomstenbelasting tarief. De eerste schijf van 7.600 TL is vrijgesteld van belasting. De meerwaarde op onroerend goed verkregen door schenking of erfenis is voor particulieren vrijgesteld. Hiervoor is de wachtperiode van 5 jaar niet vereist.


  Voor rechtspersonen (Ltd.)

  Voor rechtspersonen en in het bijzonder voor de Ltd. bestaat een andere regeling. Hiervoor geldt een periode van 2 jaar. Dit houdt in: vind de eigendomsoverdracht binnen de 2 jaar plaats, dan zal over de totale winst vennootschapsbelasting moeten worden betaald. Indien 75% van de winst wordt aangewend om het kapitaal van de vennootschap te vergroten, hoeft hierover geen vennootschapsbelasting betaald te worden. Men is dan slechts vennootschapsbelasting verschuldigd over 25% van de winst. De vennootschap dient dan wel gedurende 5 jaar het kapitaal ongemoeid te laten. Wordt het kapitaal verlaagd, dan zal alsnog over de overige 75% vennootschapsbelasting moeten worden afgedragen.


  Overdrachtsbelasting

  In Turkije betaalt men éénmalig een overdrachtsbelasting bij aankoop van het onroerend goed. De overdrachtsbelasting in Turkije bedraagt 4% (sinds augustus 2012) van de waarde zoals vermeld staat op de Tapu.


  Vermogensbelasting

  In Turkije hoeft geen vermogensbelasting afgedragen te worden over de waarde van de woning.


  BTW belasting (KDV) op het onroerend goed

  Een Turkse Limited dient altijd te factureren met BTW bij verkoop van onroerende goederen. De BTW tarieven zijn 1% voor onroerend goed met een oppervlakte van 150m2 en 18% voor onroerend goed groter dan 150m2.